OSPWL ORZYSZ
NATURA 2000

          Natura 2000 to nowoczesny system ochrony przyrody, łączący skuteczną ochronę najcenniejszych europejskich ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt, z poszanowaniem praw własności oraz zagwarantowaniem prawa społeczności lokalnych do zrównoważonego rozwoju. Ochrona przyrody jest tu realizowana, nie poprzez zakazy w gospodarowaniu ale dzięki partnerstwu zintegrowanych stron.
           


BOCIAN CZARNY

  Dyrektywy Ptasia i Siedliskowa określają między innymi listę gatunków flory i fauny zagrożonych w  Europie wyginięciem, które podlegają ochronie w ramach sieci Natura 2000. Ten europejski kontekst powoduje,  że w Polsce na liście znajdują  się zarówno gatunki rzadkie, np. supełek perełkowany, jak i gatunki u nas jeszcze dość liczne, ale zagrożone w skali Unii Europejskiej, np. bocian biały. By chronić te gatunki, wyznaczana jest sieć obszarów, które zapewniają im niezbędną przestrzeń do przetrwania.

 Sieć ta jest tworzona obligatoryjnie w całej Unii Europejskiej na podstawie jednolitych, naukowych kryteriów. W ramach Dyrektywy ptasiej tworzone są Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO), a w ramach Dyrektywy Siedliskowej Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO). Obszary te mogą zachodzić na siebie, a nawet się pokrywać. Mogą się one także nakładać na inne istniejące dotąd obszary chronione.

POMOCNIK BALDASZKOWY

PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OSTOI POLIGON ORZYSZ

 

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz PLB280014 wszedł w życie Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz. W dokumencie tym znajduje się:
- Opis granic obszaru Natura 2000 (załącznik nr 1)
- Mapa obszaru Natura 2000 (załącznik nr 2)
- Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 (załączni nr 3)
- Cele działań ochronnych (załącznik nr 4)
- Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania (załączniki nr 5 i 6)

Plan Zadań Ochronnych jest do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.


 bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-31-grudnia-2014-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-poz-79

 

  Joanna Kołakowska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych