OSPWL ORZYSZ
NATURA 2000 W OSPWL

NATURA 2000 NA POLIGONIE ORZYSZ         

          Ostoja Orzysz w znacznej części wchodzi w skład czynnego poligonu wojskowego Orzysz. Teren ostoi to lekko falista równina sandrowa. Ponad powierzchnią piaszczystego sandru wyniesione są pagórki morenowe. Na obrzeżach ostoi znajduje się 6 jezior rożnej wielkości. Największym jest jezioro Roś. Sieć hydrograficzną tworzą cieki wodne: Święcek, Dziekałówka, Kanał Kozielski, Czarna Struga i liczne rowy. W niektórych rejonach zachowały się duże powierzchnie torfowisk niskich porośniętych zbiorowiskami turzycowisk czy szuwarami trzcinowymi. Dość licznie występują tu polany śródleśne i połacie wrzosowisk, jedne z największych w północno – wschodniej Polsce.
          Lasy zajmują znaczną część ostoi. Są to głównie bory sosnowe świeże, bory mieszane oraz bory wilgotne. W dolinach rzek oraz na obrzeżach torfowisk występują również olsy i brzezina bagienna. Niezwykle ważnym elementem środowiska są rozległe, otwarte polany poligonowe z podmokłymi obniżeniami i piaszczystymi wyniesieniami, częściowo porośnięte samosiewami sosny, brzozy, osiki. Znaczną część polan porastają tylko trawy i ziołorośla.

 

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE        

          W ostoi Poligon Orzysz stwierdzono występowanie co najmniej 11 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebności 3 gatunków (cietrzewia, derkacza i żurawia) mieszczą się w kryteriach wyznaczania ostoi ptaków wprowadzonych przez BirdLife International. Ponadto 7 z wymienionych gatunków zostało zamieszczonych na liście ptaków zagrożonych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Poligon Orzysz jest jedną z 10 najważniejszych w Polsce ostoi cietrzewia.

 

ZAGROŻENIA         

         Wypalanie roślinności, stosowanie zrębów zupełnych oraz penetracja siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe.

 

STATUS OCHRONY        

Rezerwat Przyrody: Jezioro Zdedy (182 ha)

 

Najważniejszymi zadaniami Wojska Polskiego w zakresie ochrony środowiska są:   

1. ochrona powierzchni ziemi przed degradacją i zanieczyszczeniem w toku ćwiczeń i działalności szkoleniowej wojsk,
2. ochrona elementów środowiska naturalnego, to jest:
      1) powietrza,
      2) gleby,
      3) wód powierzchownych i podziemnych,
      4) świata roślinnego i zwierzęcego krajobrazu przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zmianami cech fizycznych lub charakteru,
3. ochrona ludzi i środowiska przed hałasem i promieniowaniem niejonizującym,
4. edukacja ekologiczna żołnierzy, szkolenie kadry i pracowników wojska, (ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za
przestrzeganie przepisów ochrony środowiska),
5. rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku dotychczasowej działalności w sektorze obronnym,
6. udział w ogólnopolskich lub regionalnych akcjach na rzecz ochrony środowiska (zalesianie i zadrzewianie, „Sprzątanie świata”
itp.).

        

 Zadania te są realizowane poprzez:   

1. minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko w toku wszelkiej działalności jednostek organizacyjnych sektora obronnego,
2. racjonalizację i optymalizację gospodarką energią i materiałami, w tym wodą (stosowanie technologii energio- i
materiałooszczędnych),
3. racjonalizację gospodarki odpadami,
4. racjonalizację systemów eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla ograniczenia uciążliwości dla środowiska, 
5. podjecie prac na rzecz utylizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego wycofywanego z eksploatacji

 

 Marzena Chwietkiewicz

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych