OSPWL ORZYSZ
Rośliny i zwierzęta pod ochroną w OSPWL

 

OKRES OCHRONY DLA ZWIERZĄT NA TERENIE POLIGONU

Na terenie poligonu Ośrodka Szkolenia Poligonowego Orzysz następujące gatunki objęte są ochroną ścisłą i ochroną częściową

 

GATUNKI  DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT, DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST USTALENIE STREF OCHRONY OSTOI, MIEJSC ROZRODU LUB REGULARNEGO PRZEBYWANIA

 

Nazwa taksonu

Strefa ochrony całorocznej w promieniu do

Strefa ochrony okresowej
w promieniu do

 

Okresowy termin ochronny

1

2

3

4

Orlik krzykliwy

 

200 m od gniazda

500 m od gniazda

1.03-31.08

Bielik

 

200 m od gniazda

500 m od gniazda

1.01-31.07

Bocian czarny

 

 

100 m od gniazda

500 m od gniazda

15.03-31.08

 

 

Cietrzew

 

 

 

-

Zwarty obszar wykorzystywany
przez ptaki jako miejsce tokowania
lub rozrodu wraz z obszarem
w promieniu 500m od tego miejsca

 

 

 

1.02- 31.08

Obszar na którym ptaki przebywają
w okresie zimowym wraz z obszarem w promieniu do 200m od niego

Żuraw

-

-

Ochrona ścisła

 

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBIĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ

 

1)      Żuraw – gatunek pod ochroną ścisłą.

W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunku objętych ochroną ścisłą lub częściową, wprowadza się następujące zakazy:

- Umyślnego zabijania;

- Umyślnego okaleczania lub chwytania;

- Umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych;

- Transportu

- Chowu

- Zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;

- Niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania;

- Niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, lęgowisk, żeremi, tarlisk, zimowisk lub innych schronień;

- Umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;

- Zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów-gatunków;

- Umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;

- Umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

 

Dodatkowo obowiązuje zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowywania młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących.

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBIĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ

 

1)      Bóbr europejski – gatunek wymagający ochrony częściowej

Powyższe informacje zgodne są z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 październik 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

 Joanna Kołakowska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych