OSPWL ORZYSZ
Rośliny i zwierzęta pod ochroną w OSPWL

 

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBIĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ

 

1)      Żuraw – gatunek pod ochroną ścisłą.

W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunku objętych ochroną ścisłą lub częściową, wprowadza się następujące zakazy:

- Umyślnego zabijania;

- Umyślnego okaleczania lub chwytania;

- Umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych;

- Transportu

- Chowu

- Zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;

- Niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania;

- Niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, lęgowisk, żeremi, tarlisk, zimowisk lub innych schronień;

- Umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;

- Zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów-gatunków;

- Umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;

- Umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

 

Dodatkowo obowiązuje zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowywania młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących.

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBIĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ

 

1)      Bóbr europejski – gatunek wymagający ochrony częściowej

Powyższe informacje zgodne są z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 październik 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Marzena Chwietkiewicz

Inspektor ds. ochrony środowiska

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych