Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz im. gen. bryg. Stanisława Zygmunta Sochaczewskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
18 grudnia 2020
OGŁOSZENIE
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim ogłasza nabór na stanowisko – Operator myjni – Kompania Zabezpieczenia

- umowa o pracę (trzymiesięczny okres próbny)

- etat – 1,00

- okres zatrudnienia – 01.02.2021r.

- wynagrodzenie zasadnicze – 2 877,00+ premia 5% + wysługa

- miejsce pracy – Bemowo Piskie

WYMAGANIA:

- wykształcenie podstawowe

MILE WIDZIANE:

- kurs obsługi sprężarek wysokociśnieniowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

-list motywacyjny

- życiorys (CV)

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- świadectwa dokumentujące posiadające wykształcenie i doświadczenie (ksero)

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Wzór oświadczeń w załączeniu.

 

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Jednostka Wojskowa Nr 2098 w Bemowie Piskim

ul. Kętrzyńskiego 1

12 – 230 Biała Piska

Dokumenty należy dostarczyć (Kancelaria Jawna) lub przesłać do dnia 08.01.2020r. do godziny 15.30 na w/w adres  z dopiskiem na kopercie – „Nabór na stanowisko”.

Osoba do kontaktu: Mariola STANISZEWSKA tel. 261 333 054, 727040455

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w OSPWL Orzysz

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, dalej OSPWL Orzysz, ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Bemowo Piskie, telefon 261 333 555, reprezentowany przez Komendanta.
 2. Administrator powołał Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem: ospwlorzysz.iod@ron.mil.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1]będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].
 4. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie odesłane osobie aplikującej.
 8. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

 [1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369).

[2] Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). W przypadku danych określonych w art. 221  § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz
Kętrzyńskiego 1
12-230 Bemowo Piskie
tel. 261333933
fax. 261333065
ospwlbp@ron.mil.pl

  
 • BIP