Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz im. gen. bryg. Stanisława Zygmunta Sochaczewskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 września 2020
OFERTA PRACY
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim ogłasza nabór na stanowisko – Psycholog- Konsultant Dowódcy ds. Psychoprofilaktyki – Sekcja Wychowawcza
- umowa o pracę (trzymiesięczny okres próbny)
- etat –1/2
- okres zatrudnienia – 01.10.2020r.
- wynagrodzenie zasadnicze – 1585,00+ premia 5% + wysługa
- miejsce pracy – Bemowo Piskie
WYMAGANIA:
- wykształcenie wyższe - mgr psychologii
Dodatkowe wymagania:
- wysoka kultura osobista, komunikatywność i dyspozycyjność
- obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, staranność, terminowość, samodzielność
- umiejętność pracy w zespole
składanie ofert 09.09.2020 godz. 15.30
WYMAGANE DOKUMENTY:
- list motywacyjny
- życiorys (CV)
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- świadectwa dokumentujące posiadające wykształcenie i doświadczenie
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Oświadczenie, o którym mowa może być sformułowane w następujący sposób:
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.
……………………………….
Podpis kandydata do pracy
FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Jednostka Wojskowa Nr 2098 w Bemowie Piskim
ul. Kętrzyńskiego 1
12 – 230 Biała Piska
Dokumenty należy dostarczyć (Kancelaria Jawna) lub przesłać do dnia 09 września 2020r.do godziny 15,30 na w/w adres z dopiskiem na kopercie – „Nabór na stanowisko”.
Osoba do kontaktu: Mariola STANISZEWSKA tel. 261 333 054
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w OSPWL Orzysz
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, dalej OSPWL Orzysz, ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Bemowo Piskie, telefon 261 333 555, reprezentowany przez Komendanta.
2. Administrator powołał Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem: n.kossakowska@ron.mil.pl, telefonicznie
261 333 051.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego .
4. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.
7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie odesłane osobie aplikującej.
8. Mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
generuj pdf
go-up
Kontakt

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz
Kętrzyńskiego 1
12-230 Bemowo Piskie
tel. 261333933
fax. 261333065
ospwlbp@ron.mil.pl

    
  • BIP