Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz im. gen. bryg. Stanisława Zygmunta Sochaczewskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Bezpieczeństwo na poligonie

Przepisy ogólne

 1. Przeznaczeniem Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych jest zabezpieczenie szkolenia pododdziałów i oddziałów pancernych, zmechanizowanych, artylerii, rozpoznawczych, inżynieryjno – saperskich, chemicznych, śmigłowców bojowych, wojsk rakietowych, WOPL SZ RP i wojsk państw członkowskich NATO,  w ograniczonym zakresie Lotnictwa i Marynarki  Wojennej.
 2. Ośrodek Szkolenia poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz  wykorzystywany jest przez cały rok.
 3. Bezpieczeństwo wojsk, okolicznej ludności oraz wszelkiego rodzaju obiektów znajdujących się w rejonie przyległym do OSPWL zapewnia się przez właściwą organizację służby ochronnej, dobrą współpracę z okolicznymi sołectwami, placówką ŻW, Policją, Duszpasterstwem oraz ścisłe przestrzeganie przez wojska ćwiczące ustalonych zasad bezpieczeństwa.
 4. W obrębie Ośrodka Szkolenia Poligonowego znajdują się strzelnice przeznaczone do realizacji zajęć z wykorzystaniem amunicji ostrej, ośrodki szkolenia inżynieryjno-saperskiego, pododdziałów rozpoznawczych oraz pokonywania i forsowania przeszkód wodnych
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz niedopuszczenie osób postronnych i pojazdów, na terenie poligonu zorganizowany jest system ubezpieczenia poligonu.
 6. Ubezpieczenie poligonu zorganizowano poprzez:

- ustawienie tablic wzbraniających wstęp, ostrzegawczych i informacyjnych;

- ustawienie masztów sygnalizacyjnych z koszami (kulami) podniesionymi do góry – podczas strzelań i ćwiczeń wojsk przebywających na poligonie;

- stałe zamknięcie dróg;

- czasowe zamknięcie dróg w czasie ćwiczeń wyższego szczebla np. dywizyjnych, brygadowych i batalionowych;

- doraźne patrolowanie poprzez kierowników obiektów, podoficerów kierunku, dowódcę ubezpieczenia;

- wystawienie w wyjątkowych wypadkach posterunków stałych;

- szeroką działalność informacyjno-uświadamiająca wśród ludności zamieszkującej obrzeża poligonu.

 

 1. Przebywanie osób cywilnych w obrębie ośrodka jest dozwolone jedynie w czasie wolnym od strzelań tylko na szlakach turystycznych i drogach publicznych za zezwoleniem Komendanta Ośrodka.
 2. Osoby, które otrzymały zgodę od Komendanta OSPWL zgłaszają się do osób upoważnionych do udzielania instruktażu tj. Szefa Wydziału Poligonowego lub Szefa Sekcji Poligonowej (w wyjątkowych sytuacjach podoficera kierunku) celem uczestnictwa w instruktażu.
 3. Powyższy fakt odnotowywany jest w „Książce Ewidencji Osób Przebywających na terenie OSPWL oraz w notatce uzgodnień.
 4. Po uzyskaniu zgody na przebywanie w rejonie OSPWL osoba ta zobowiązana jest wystąpić o wydanie przepustki uprawniającej do przebywania w danym rejonie poligonu.
 5. Osoby przebywające na terenie poligonu bez zezwolenia będą podlegały w myśl artykułu 79 Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej karze grzywny, którą wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki - jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.
 6. W zależności od obowiązującego na dany okres czasu stopnia zagrożenia pożarowego wszystkie oddziały i pododdziały wojskowe zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad i ograniczeń w strzelaniach i szkoleniu poligonowym:

-  brak zagrożenia i małe zagrożenie (0 i 1 stopień zagrożenia pożarowego) – prowadzenie zajęć, ćwiczeń i strzelań bez ograniczeń rodzaju stosowanej amunicji, przy zachowaniu ogólnie obowiązujących warunków bezpieczeństwa pożarowego,

-  zagrożenie średnie (2 stopień zagrożenia pożarowego) – prowadzenie zajęć, ćwiczeń i szkoleń bez wykorzystania amunicji smugowej, zapalającej, dymnej, oświetlającej, sygnałowej oraz bomb zapalających i oświetleniowych,

-  zagrożenie duże (3 stopień zagrożenia pożarowego):

a.      przy wilgotności ściółki od 10 do 20 % – prowadzenie zajęć, ćwiczeń i strzelań jak przy 2 stopniu zagrożenia, a ponadto bez użycia rakiet. Zintensyfikowanie obowiązujących przedsięwzięć zapobiegających powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, szczególnie podczas działań taktycznych,

b.      przy wilgotności ściółki do 10 % lub wilgotności powietrza poniżej 40% stwierdzone lub ogłoszone w trybie alarmowym – zaniechanie wszystkich zajęć, ćwiczeń i strzelań, z wyłączeniem strzelań z lądu na morze prowadzonych ze specjalnie przygotowanych stanowisk

 

Obowiązki osób będących na poligonie

 

1. Osoba, która otrzymała zgodę Komendanta Ośrodka na wstęp na teren poligonu, przed wejściem w dany rejon poligonu każdorazowo należy zgłosić zamiar wstępu do Oficera Dyżurnego Ośrodka, który po weryfikacji uprawnień dokonuje stosownego wpisu do „Książki ewidencji osób przebywających na terenie poligonu”. Książka znajduje się u Oficera Dyżurnego OSPWL.


2. Osoba winna jest podać następujące dane:
- imię i nazwisko;
- cel pobytu;
- godzinę wejścia na teren poligonu;
- godzinę ubycia z terenu poligonu;
- typ pojazdu, numer rejestracyjny, kolor pojazdu, którym osoba będzie się poruszała w danym rejonie;
- dokładny rejon pobytu;
- telefon kontaktowy (tel. komórkowy).


3. Algorytm postępowania osoby, która uzyskała zezwolenie na wejście na teren poligonu.

 

 

 

4. Pobyt w rejonie prac dozwolony jest tylko i wyłącznie w kamizelkach ostrzegawczych.


5. W trakcie prac osoba ta jest zobowiązana do przestrzegania i reagowania na znaki, sygnały ostrzegawcze obowiązujące na terenie OSPWL oraz znaków ustawionych przez Administrację Lasów Państwowych – wykaz znaków i sygnałów w części III Instrukcji.


6. Osoba, która ma wykonywać zadania na obiektach szkoleniowych, po uzyskaniu zgody oficera dyżurnego zobowiązana jest zgłosić się na danym obiekcie (strzelnicy) do kierownika (zastępcy lub pracownika SUFO), a w przypadku ich nieobecności do dyżurnego obiektu celem poinformowania o przybyciu.


9. Zakazuje się poruszania w rejonach innych niż te, które zostały określone przez przedstawiciela Komendy Poligonu oraz zawartych w „Książce ewidencji osób przebywających na terenie poligonu”.


10. W razie powstania pożaru należy bezzwłocznie powiadomić Kierownika Obiektu i Oficera Dyżurnego Ośrodka (tel. 261-333-933 , 500  lub 605-490-013).

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz
Kętrzyńskiego 1
12-230 Bemowo Piskie
tel. 261333933
fax. 261333065
ospwlbp@ron.mil.pl

  
 • BIP