Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz im. gen. bryg. Stanisława Zygmunta Sochaczewskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona danych osobowych

INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH ORZYSZ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO informujemy, że:

1)  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, dalej OSPWL Orzysz, ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Bemowo Piskie, telefon 261 333 555, reprezentowany przez Komendanta.

2)  Administrator wyznaczył Nieetatowego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: ospwlorzysz.iod@ron.mil.pl lub listownie na adres: ul. Kętrzyńskiego 1, 12 – 230 Bemowo Piskie, z dopiskiem „Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych”.

3)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych OSPWL Orzysz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

4)  Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5)  Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6)  Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

7)  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

a)  dostępu do własnych danych osobowych;

b)  żądania ich sprostowania;

c)  usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie

z prawem;

d)  przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą;

e)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01.

8)  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe.

9)  W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

 Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego rozporządzeniem ogólnym (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019 poz.1781 t.j.) informuję, że teren oraz obiekty Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, dalej OSPWL Orzysz objęte są monitoringiem wizyjnym, zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym.

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, dalej OSPWL Orzysz, ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Bemowo Piskie, telefon 261 333 555, reprezentowany przez Komendanta.
 2. Administrator wyznaczył Nieetatowego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem: ospwlorzysz.iod@ron.mil.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia pracodawcy oraz zachowanie
  w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych, wprowadzonej Nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” oraz zgodnie z „Normą Obronną NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe”.
 4. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także ochrony osób i mienia na terenie obiektów OSPWL Orzysz. Równolegle celem monitoringu jest wspomaganie kontroli dostępu do obiektu OSPWL Orzysz i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych oraz sprawowanie nadzoru, a także zapobieganie incydentom zagrażającym porządkowi publicznemu.
 5. Okres przechowywania obrazu wynosi 3 miesiące. Po tym czasie nagrania są automatycznie kasowane. W interesie publicznym oraz zgodnie z przepisami prawa, na żądanie właściwego organu władzy publicznej, dane utrwalone w systemie monitoringu mogą być odpowiednio wyodrębnione
  i przetwarzane w okresie dłuższym niż 3 miesiące.
 6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty świadczące na rzecz OSPWL Orzysz usługi w zakresie ochrony fizycznej i obsługi systemów ochrony oraz organy ścigania i inne uprawnione organy.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie przysługuje prawo do przeniesienia danych.
 9. Dane osoby zarejestrowanej przez system nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Zgoda na nagrywanie wizerunku i podanie danych są dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem zgody na wejście na teren jednostki lub obiektu.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W CELU WYSTAWIENIA PRZEPUSTKI

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, dalej OSPWL Orzysz, ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Bemowo Piskie, telefon 261 333 555, reprezentowany przez Komendanta.
 2. Administrator wyznaczył Nieetatowego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem: ospwlorzysz.iod@ron.mil.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO[1]) wypełnienie obowiązku prawnego, określonego m.in. w Wytycznych Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych oraz obiektów wojskowych w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w 2007 r. (Dz. Urz. MON. 2007, nr 2, poz. 26) opracowanych na podstawie § 2 pkt 6 i 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996, nr 94, poz. 426)
  ; art. 6 ust. 1 lit e) w celach związanych z ważnym interesem publicznym.
 4. Państwa dane są przetwarzane w celu:
 • sprawdzenia tożsamości osób wchodzących i wychodzących na i z terenu OSPWL Orzysz;
 • wystawienia dokumentów umożliwiających wejście na teren jednostki wojskowej;
 • spełnienia wymogów ochrony fizycznej obiektów OSPWL Orzysz;
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty świadczące na rzecz OSPWL Orzysz usługi w zakresie ochrony fizycznej i obsługi systemów ochrony oraz organy ścigania i inne uprawnione organy.
 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa jak również określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 5. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo  prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest fakultatywne, ale jest warunkiem niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
 7. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.UrzUE.L.2016.119.1).


 

 W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz funkcję Nieetatowego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Natalia Kossakowska,

tel: 261 333 051,

adres email: n.kossakowska@ron.mil.pl,

listownie: ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Bemowo Piskie

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz
Kętrzyńskiego 1
12-230 Bemowo Piskie
tel. 261333933
fax. 261333065
ospwlbp@ron.mil.pl

  
 • BIP